نقاط نورانی و لکه های سفید در تصویر تلویزیون سامسونگ

نقاط نورانی و لکه های سفید در تصویر تلویزیون سامسونگ به دلیل خرابی بک لایت در تلویزیون سامسونگ می باشد.

در بخش بک لایت فاصله ها بسیار مهم هستند از جمله فاصله بین منشورها با لامپ های ال ای دی و فاصله صفحات پولاریزه نسبت به منشورها و لامپ ها بنابر این هر ایرادی که باعث می شوند این فاصبه و تنظیم آن بهم بخورد باعث ایجاد نقاط نورانی و لکه های سفید در تصویر تلویزیون سامسونگ می شود.

ظاهر شدن نقاط نورانی و لکه های سفید در تصویر تلویزیون سامسونگ

نقاط نورانی و لکه های سفید در تصویر تلویزیون سامسونگ

نقاط نورانی و لکه های سفید در تصویر تلویزیون سامسونگ معمولا مربوط به خرابی در بخش بک لایت تلویزیون می باشد. در تلویزیون های ال ای دی برای پخش کردن نور لامپ های ال ای دی از منشور استفاده می کنند که در طول زمان بخاطر گرمای حاصل از لامپ های ال ای دی چسب ها شل شده و منشورها جابه جا می شوند.

فهرست